Powiatowy Urząd Pracy w Płocku wraz ze Starostą Płockim realizuje projekt aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet. W programie przewidziano 50 miejsc.

Program przewiduje staże dla kobiet bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (III)”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze względu na niekorzystną sytuację kobiet na lokalnym rynku pracy w Płocku, zdecydowano się na wdrożenie właśnie tego projektu. W Płocku kobiety mają spory problem zarówno na etapie wejścia na rynek pracy, jak i funkcjonowania i utrzymania się w jego strukturach.

W ramach naboru na staż mogą być skierowane kobiety w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy. Warunek jest taki, że te kobiety nie mogły być wcześniej uczestniczkami projektu i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku jako osoby bezrobotne. Ważne, aby należały do II profilu pomocy i nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu oraz okres ich rejestracji jako osoby bezrobotnej nie był dłuższy niż 4 miesiące.

Programy aktywizacyjne oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy są różnorodne i dostosowane do grup docelowych, które najbardziej narażone są na wykluczenie. Warto śledzić na bieżąco aktualności na stronie PUP Płock, bo tam zawsze czekają ciekawe formy, które można wykorzystać do rozwoju zawodowego, znalezienia zatrudnienia i powrotu na rynek pracy.Dodaj komentarz