Niezależnie od wieku i wykształcenia na rynku pracy w Płocku występuję zapotrzebowanie lub nadwyżka konkretnych grup zawodowych. Niekiedy jest tak, że z problemami w poszukiwaniu pracy mierzą się osoby młode i wykształcone lub starsze ze słabo rozwiniętymi kompetencjami. Ważne jest, aby znaleźć złoty środek i skorzystać czasami z pomocy, którą oferuje m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku.

Wsparcie

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jakimi dysponuje placówka, mają szeroki zakres działań pomocowych i z pewnością, każdy, kto z nich skorzysta, będzie w stanie na nowo odnaleźć się na rynku pracy. Na wsparcie mogą liczyć także pracodawcy, którzy poszukują pracowników. Ostatni czas pokazuje, że zmiana, która dokonała się na rynku pracy, bardzo często uderza także w pracodawców, którzy mają problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika.

Coś dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku niedawno zakończył w ramach funduszy europejskich projekt aktywizacyjny dla osób młodych pozostających bez pracy. Jego celem było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia, które zamieszkują powiat płocki i miasto Płock oraz pozostają bez pracy. Grupę docelową stanowiły osoby w przedziale wiekowym 18-29 lat zarejestrowane w PUP-ie jako osoby bezrobotne. Uczestnikami projektu dodatkowo nie mogły zostać osoby, które się kształcą lub szkolą.

Zgodnie z założeniami projektu, grupa uczestników miała podnieść i nabyć nowe kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem. Osoby te otrzymały także możliwość zdobycia doświadczenia m.in. podczas prac interwencyjnych, czy staży. Określona część otrzymała również wsparcie w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i szansę na założenie własnej działalności gospodarczej.

Udział w projekcie zdecydowanie przyniósł oczekiwane rezultaty. W jego ramach została zapewniona oferta zatrudnienia wysokiej jakości w oparciu o umowę o pracę minimum przez okres trzech pełnych miesięcy w wymiarze 1/2 etatu. W przypadku umowy zlecenia czas pracy również wyniósł minimum trzy miesiące, z zaznaczeniem, że wynagrodzenie musi być równe lub wyższe niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia o pracę.

Coś dla pracodawców

Zwiększenie możliwości zatrudnienia dla osób 30+ to z kolei inny wariant pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, skierowany nie tylko do osób bezrobotnych, ale także do pracodawców. Projekt miał umożliwić bezrobotnym z Płocka zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez staże lub uzupełnienie kompetencji bądź zmianę kwalifikacji zawodowych dzięki udziałowi w szkoleniach. Przewidziane wsparcie na start własnej działalności gospodarczej także cieszyło się sporym zainteresowaniem.

Duża część projektu poświęcona została osobom powyżej 50 roku życia, bo to właśnie im najgorzej jest odnaleźć się na rynku pracy, zwłaszcza kiedy nie posiadają odpowiednich kompetencji lub są osobami niepełnosprawnymi. Dlatego też ważne okazało się porozumienie z pracodawcami, którzy zaoferowali miejsca pracy dla bezrobotnych, którzy wcześniej zostali odpowiednio przygotowani do objęcia określonego stanowiska pracy. W zamian za stanowisko pracy pracodawcy mogli liczyć także na wsparcie finansowe związane z utrzymaniem nowego pracownika przez określony czas. Warunkiem miała być deklaracja pracodawcy o kontynuacji zatrudnienia, po okresie ustania dofinansowania miejsca pracy.

Ma to wspomóc zarówno osoby poszukujące pracy, jak i pracodawców poszukujących pracownika. Korzyść jest dwustronna. Poza tym pracodawca, który ma zamiar zatrudnić osobę bezrobotną, która jest zarejestrowana w PUP-ie w Płocku, może ubiegać się w zasadzie na każdym etapie o wsparcie finansowe, związane właśnie z zatrudnieniem bezrobotnego. Tym samym osoba bezrobotna zwiększa swoje szanse na zatrudnienie, a pracodawca zmniejsza koszty związane z jej zatrudnieniem.Dodaj komentarz